બંધ

શ્રી આર એમ જલંદારા

સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ધોળકા, અમદાવાદ ઑફિસ

ઇમેઇલ : sdm-dholka-ahd[at]gujrat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : એસડીએમ ધોળકા
ફોન : 2714222404
પ્રવૃત્તિ : એસડીએમ ધોળકા