બંધ

અન્ય શાખાઓ

 • પબ્લિક રિલેશન ઑફિસ
 • ચિટનીશ
 • વધારાના ચિટનીશ
 • અધિક ચિટનીશ
 • નાયબ ચિટનીશ
 • ગણોત શાખા
 • નોન એગ્રીકલ્ચર શાખા
 • પ્રોટોકોલ શાખા
 • રેકોર્ડ શાખા
 • કાનૂની શાખા
 • ચૂંટણી શાખા
 • એકાઉન્ટ શાખા
 • આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખા
 • રજિસ્ટ્રી શાખા
 • જીલ્લા આયોજન શાખા
 • મધ્યાહ્ન ભોજન શાખા
 • સપ્લાય શાખા