બંધ
 • સીદીસૈયદ મસ્જિદ, અમદાવાદ

  સીદીસૈયદ મસ્જિદ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવરફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • રિવર ફ્રન્ટ અમદાવાદ

  રિવર ફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  અડાલજ વાવ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવરફ્રન્ટ પાર્ક

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  સાબરમતી ગાંધી આશ્રમ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવર ફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • કાંકરીયા તળાવ, અમદાવાદ

  કાંકરીયા તળાવ

  અમદાવાદ

શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી (મહેસુલ મંત્રી )
માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
Collector Ahmedabad
કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ શ્રી સંદિપ જે. સાગલે (આઈ.એ.એસ)

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી