બંધ
 • સીદીસૈયદ મસ્જિદ, અમદાવાદ

  સીદીસૈયદ મસ્જિદ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવરફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • રિવર ફ્રન્ટ અમદાવાદ

  રિવર ફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  અડાલજ વાવ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવરફ્રન્ટ પાર્ક

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  સાબરમતી ગાંધી આશ્રમ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવર ફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • કાંકરીયા તળાવ, અમદાવાદ

  કાંકરીયા તળાવ

  અમદાવાદ

શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
Ahmedabad Collector
કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ પ્રવિણા ડી.કે. (આઈ.એ.એસ)

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી

અમદાવાદ જિલ્લાનો નકશો