બંધ
 • સીદીસૈયદ મસ્જિદ, અમદાવાદ

  સીદીસૈયદ મસ્જિદ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવરફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • રિવર ફ્રન્ટ અમદાવાદ

  રિવર ફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  અડાલજ વાવ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવરફ્રન્ટ પાર્ક

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  સાબરમતી ગાંધી આશ્રમ

  અમદાવાદ

 • અમદાવાદ

  રિવર ફ્રન્ટ

  અમદાવાદ

 • કાંકરીયા તળાવ, અમદાવાદ

  કાંકરીયા તળાવ

  અમદાવાદ

CM Gujarat
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી વિજય રૂપાણી
Hon'ble Minister, Gov. of Gujarat
માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી કૌશીકભાઈ જે. પટેલ
Collector Ahmedabad
કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ શ્રી સંદિપ જે. સાગલે (આઈ.એ.એસ)

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી