બંધ

નગરપાલિકાઓ

ધંધુકા નગરપાલિકા

ધંધુકા નગરપાલિકા, ઓફીસ તાલુકા - ધંધુકા, અમદાવાદ-382460

ઇમેઇલ : np_dhandhuka[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02713222339

ધોળકા નગરપાલિકા

ધોળકા નગરપાલિકા કાર્યાલય, તાલુકા-ધોળકા, અમદાવાદ- 382225

ઇમેઇલ : np_dholka[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02714222262

બારેજા નગરપાલિકા

બારેજા નગરપાલિકા કાર્યાલય, તાલુકા-દસ્ક્રુઇ, અમદાવાદ- 382425

ઇમેઇલ : np_bareja[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02718233173

બાવળા નગરપાલિકા

બાવળા નગરપાલિકા કાર્યાલય, તાલુકા-બાવાલા, અમદાવાદ-

ઇમેઇલ : bg_bavala[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02714232546

બોપલ – ઘુમા નગરપાલિકા

બોપલ - ઘુમા નગરપાલિકા કાર્યાલય, તાલુકા-દસ્ક્રુઇ, અમદાવાદ -380058

ઇમેઇલ : bgnagarpalika58[at]yahoo[dot]com

વિરમગામ નગરપાલિકા

વિરમગામ નગરપાલિકા કાર્યાલય, તાલુકા- વિરમગામ, અમદાવાદ- 382150

ઇમેઇલ : np_vgam[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02715231807

સાણંદ નગરપાલિકા

સાણંદ નગરપાલિકા કાર્યાલય, તાલુકા- સાણંદ, અમદાવાદ- 382110

ઇમેઇલ : np_sanand[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02717222112