બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

કલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ

સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ

આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ,

જુના વાડજ, અમદાવાદ,

ગુજરાત – ૩૮૦૦૨૭

ફોન નં.              :+૯૧ ૭૯ ૨૭૫૬૧૯૭૦ થી ૭૭

ફેક્સ નં.             :+૯૧ ૭૯ ૨૭૫૫૨૧૪૪

ઇ-મેઇલ આઈડી :collector-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]in