બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ
અનુ. ક્ર. સ્થળ પીન કોડ એસટીડી કોડ
1 અમદાવાદ 380001 079
2 ધંધુકા 382460 2713
3 ધોળકા 282225 2714
4 સાણંદ 382110 2717
5 વિરમગામ 382150 2715
6 દેત્રોજ 382140 2715
7 માંડલ 382130 2715
8 ધોલેરા 382455 2713
9 દસ્ક્રોઇ 382415 079