બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

.

 • કલેકટર અમદાવાદ
 • રહેવાસી અધિક. કલેકટર
  • ચિટનીશ
  • નાયબ ચિટનીશ
  • પી.આર.ઓ.
  • નગરપાલિકા
  • કાયદેસર
  • ડૂડા
  • મનોરંજન
  • કર
 • રહેવાસી અધિક. કલેકટર
  • વધારાના ચિટનીશ
  • અધિક ચિટનીશ
  • ડિઝાસ્ટર
  • એલીયન રીકવરી
  • એકાઉન્ટ શાખા
  • રજિસ્ટ્રી શાખા
  • રેકોર્ડ શાખા
 • ફિલ્ડ ઑફિસ (પ્રાંત ઑફિસ અને મામલતદાર ઑફિસ)
  • પ્રાંત ઓફીસ સીડીસી (પૂર્વ)
   • મામલતદાર મણીનગર
   • મામલતદાર અસારવા
   • મામલતદાર વટવા
  • પ્રાંત ઓફીસ સીડીસી (વેસ્ટ)
   • મામલતદાર વેજલપુર
   • મામલતદાર ઘાટલોડીયા
   • મામલતદાર સાબરમતી
  • પ્રાંત ઓફીસ દસ્ક્રોઈ
   • મામલતદાર દસ્ક્રોઈ
  • પ્રાંત ઓફીસ સાણંદ
   • મામલતદાર સાણંદ
  • પ્રાંત ઓફીસ ધોળકા
   • મામલતદાર ધોળકા
   • મામલતદાર બવળા
   • મામલતદાર ધોલેરા
  • પ્રાંત ઓફીસ ધંધુકા
   • મામલતદાર ધંધુકા
  • પ્રાંત ઓફીસ વિરમગામ
   • મામલતદાર વિરમગામ
   • મામલતદાર મંડલ
   • મામલતદાર દેત્રોજ