બંધ

કલેક્ટર અને જીલ્લા પ્રોફાઇલ

 

પ્રવિણા ડી.કે. (આઈ.એ.એસ)
જોડાયા તારીખ: મોબાઈલ ન.: ફોન નં.: ફેક્સ નં.:
એપ્રિલ 03, 2023 +૯૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૧ 0૭૯૨૭૫૫૧૬૮૧ +૯૧૭૯૨૭૫૫૧૪૪

 

કલેક્ટરશ્રીનો સંદેશો

રાજ્ય સરકાર બોમ્બે લેન્ડ રેવેન્યુ કોડ, 1879 ની કલમ 8 હેઠળ કલેકટરની નિમણૂંક કરે છે. ડિવિઝનલ કમિશનર ભૂતપૂર્વ બોમ્બે રાજ્ય દરમિયાન જમીન મહેસૂલ કોડના અમલીકરણ અને દેખરેખની દેખરેખ રાખતો હતો. 15 ઑગસ્ટ, 1950 થી ડિવિઝનલ કમિશનરની પોસ્ટને નાબૂદ કરવામાં આવી હતી અને જમીન દ્વારા મહેસૂલ કોડ અને અન્ય કાર્યોની સત્તા સરકાર દ્વારા કલેક્ટરને સોંપવામાં આવી હતી અને તે સાથે કલેકટરને જિલ્લામાં વિવિધ કાયદાના જોગવાઈઓના અમલીકરણ માટે જવાબદાર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

દિવસના દિવસે કલેક્ટરનું કાર્ય લોડ વધ્યું છે કારણ કે તે સરકાર અને લોકો વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ લિંક છે. તેઓ, જીલ્લા સ્તરે રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ હોવાને કારણે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફરજો નિભાવવી પડે છે અને જિલ્લાના ચીફ કો-કોઓર્ડિનેટરની ભૂમિક ભજવવાની રહે છે. વહીવટ આજે વધુ નાગરિક કેન્દ્રિત અને ઝડપી બની ગયું છે. જિલ્લા વહીવટ ના નાગરિકોની અપેક્ષાઓને પહોંચી વળવા માટે, સૂચના અને સંચાર તકનીકના મહત્તમ ઉપયોગ સાથે વહીવટને વધુ સરળ,કાર્યક્ષમ,પારદર્શક અને નાગરિક-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

પ્રવિણા ડી.કે. (આઈ.એ.એસ)

કલેકટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ