બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર ઑફિસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એચ એમ વોરાનિવાસી અધિક કલેકટરaddl-collector-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ, જુના વાડજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭07927551046
શ્રી વાય ડી ગોહિલવધારાના નિવાસી ડેપ્યુટી કલેક્ટરaddrdc-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ, જુના વાડજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭07927551047
શ્રી P L ZANKATનાયબ કલેક્ટર (ડીસીએલઆર)ro56elc[at]gmail[dot]comકલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ, જુના વાડજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭+9179-27561970
શ્રીમતી કે આર તુનવરજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ, જુના વાડજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭+9179-27551691

પ્રાંત ઑફિસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી જે બી દેસાઈસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) અમદાવાદ (પશ્ચિમ)dycoll-west-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ, જુના વાડજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭+9179-27551201
શ્રીમતી એ આર ઝાસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) અમદાવાદ (પશ્ચિમ)dycoll-est-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]inસબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ એ / 5 અપના બજાર, લાલદરવાજા, અમદાવાદ ઑફિસ.079-25500002
શ્રીમતી કે બી પટેલએસડીએમ ડસ્ક્રોઇsdm-daskroi-ahd[at]gujrat[dot]gov[dot]inસબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ઑફ ઓફિસ, દસ્ક્રોઇ, વસ્ત્રાલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ07922970058
શ્રી જે.જે. પટેલએસડીએમ સાણંદsdm-sanand-ahd[at]gujrat[dot]gov[dot]inસબડ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ઑફ ઓફિસ, સાણંદ, અમદાવાદ02717223351
શ્રી આર એમ જલંદારાએસડીએમ ધોળકાsdm-dholka-ahd[at]gujrat[dot]gov[dot]inસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ધોળકા, અમદાવાદ ઑફિસ2714222404
શ્રીમતી ડી. આઇ. ભાગલાણીએસડીએમ ધંધુકાro59elc[at]gmail[dot]comસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ધંધુકા, અમદાવાદ ઑફિસ2713222259
Ms. એસ એ ગૌતમ (આઈ.એ.એસ.)એસડીએમ વિરમગામsdm-viramgam-ahd[at]gujrat[dot]gov[dot]inસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ઑફ ઓફિસ, વિરમગામ, અમદાવાદ2715295042