બંધ

ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

મહેસૂલ વિભાગ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
ડૉ. વિક્રાન્ત પાંડે, આઇએએસડી.એમ. અને કલેક્ટરcollector-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]in+919978406201+9179-27551681+9179-27552144કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનું કાર્યાલય સુભાષ બ્રિજ સર્કલ નજીક, આર.ટી.ઓ. આશ્રમ રોડ, હ્રદય કુંજ, ઓલ્ડ વાડાજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - 380027