બંધ

ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

મહેસૂલ વિભાગ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી સંદિપ જે. સાગલે (આઈ.એ.એસ)કલેકટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, અમદાવાદcollector-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]in+919978406201+9179-27551681+9179-27552144કલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સુભાષ બ્રીજ ચાર રસ્તા પાસે, આર.ટી.ઓ આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ, જુના વાડજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭