બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
વિધાનસભા મતદાર વિસ્તાર એસી વાઈસ વિગતો
વિધાનસભા ચૂંટણીની આંકડાકીય માહિતી વિધાનસભા ચૂંટણીની આંકડાકીય માહિતી
જિલ્લા પ્રોફાઇલ-ઇન્કમ્બન્સી ચાર્ટ 06/10/2018 જુઓ (10 KB)
રોટેશનલ ટ્રાન્સફર ઑર્ડર 23/07/2018 જુઓ (2 MB)
નાગરિક ચાર્ટર-અમદાવાદ 26/09/2018 જુઓ (231 KB)
અમદાવાદ માટે મતદાર સહાયતા કેન્દ્રની વિગતોની સૂચિ 26/09/2018 જુઓ (352 KB)
આધાર નોંધણી કેન્દ્ર_ગુજરાતી 07/05/2018 જુઓ (48 KB)
આધાર નોંધણી કેન્દ્રો ગ્રામીણ 26/09/2018 જુઓ (43 KB)
આધાર નોંધણી કેન્દ્ર_અંગ્રેજી 05/07/2018 જુઓ (52 KB)