બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશનકાર્ડ : નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિના મૂલ્યેં) 01/07/2018 જુઓ (148 KB)
રેશનકાર્ડ : ચાલુ કૌટુંબિક બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૩) 01/07/2018 જુઓ (346 KB)
રેશનકાર્ડ : ચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૪ ) 01/07/2018 જુઓ (431 KB)
રેશનકાર્ડ : નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ( ફોર્મ નં ૫ ) 01/07/2018 જુઓ (143 KB)
રેશનકાર્ડ : બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (નામ અટકમાં સુધારો અને કલેરીકલ ભૂલ માટે) (ફોર્મ નં ૬-અ) 01/07/2018 જુઓ (452 KB)
રેશનકાર્ડ : બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (અન્યુ તાલુકા / જીલ્લા માં સ્થગળાંતરના કિસ્સારમાં) અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૬-બ) 01/07/2018 જુઓ (448 KB)
રેશનકાર્ડ : પાલક / ગાર્ડીયનની નિમણૂંક માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૭) 01/07/2018 જુઓ (254 KB)
રેશનકાર્ડ : કૌટુંબિક રેશનકાર્ડ રદ કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ( ફોર્મ નં ૮ ) 01/07/2018 જુઓ (271 KB)
રેશનકાર્ડ : ડુપ્લીિકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું ફોર્મ (ફોર્મ નં ૯ ) 01/07/2018 જુઓ (340 KB)
અધિકારો મર્યાદા / માઇનર્સ એપ્લિકેશન મોડેલ   અધિકારો મર્યાદા / માઇનર્સ એપ્લિકેશન મોડેલ