બંધ

મામલતદાર ઓફીસ

પ્રાચીન સમયથી મામલતદારની કચેરીને મહત્વનો દરજ્જો મળેલ છે. મામલતદાર શબ્દ મુળ અરેબિક શબ્દ “MUAMLA” (મામલા) પરથી ઉતરી આવેલ છે. “મામલો” એટલે ગુચવણભરી બાબત કે કિસ્સો અને આવી બાબત કે પ્રશ્નોનો ઊકેલ લાવનાર અધિકારી એટલે મામલતદાર. મામલતદાર સરેરાશ ૫૦ કે તેથી વધુ ગામોના સમુહના બનેલા તાલુકાના મહેસુલી વડા છે. રાજ્ય સરકારે જમીન મહેસૂલ કોડની કલમ -12 હેઠળ મામલતદારની નિમણૂંક કરી છે. મામલતદાર ભારતીય ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ 1973 ની કલમ -20 હેઠળ પણ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ છે. મામલતદાર રાજ્ય સરકારનું રાજદૂત અધિકારી છે. કલેક્ટર જિલ્લાના વડા હોવાથી મામલતદાર તાલુકાના વડાની ભૂમિકા ભજવે છે. તે પ્રાંત અધિકારી અને કલેક્ટર માટે જવાબદાર છે અને લોકો પ્રત્યે સીધો સંપર્ક કરીને લોકોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરે છે. આ રીતે મામલતદાર પાસે તાલુકા સ્તરે રમવા માટે વિવિધલક્ષી ભૂમિકા છે.

મામલતદાર ઑફિસ
અધિકારીનું નામ હોદ્દો અધિકારીનું સરનામું ઇ-મેઇલ આઈડી ફોન નંબર
શ્રી એન ડી પટેલ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-દસ્ક્રોઇ mam-daskoi@gujarat.gov.in 7567000399
શ્રી એસ જી પરમાર મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-અસારવા mam-asarwa-ahd@gujarat.gov.in 9574346975
શ્રી ડી.પી. પટેલિયા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-વટવા mam-narol-ahd@gujarat.gov.in 7574953053
શ્રી જી. એસ. બાવા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-માંડલ mam-mandal@gujarat.gov.in 9909748433
શ્રી વી એસ ઝીડ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-સાણંદ mam-sanand@gujarat.gov.in 9825512118
શ્રી પી. આર. દેસાઈ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-બાવલા 7567000627
શ્રી એન. બી. રાઠોડ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ધંધુકા mam-dhandhuka@gujarat.gov.in 9925340580
શ્રી એન. બી. રાઠોડ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ધોલેરા 8200174792
શ્રી એન. બી. ભટ્ટ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-વેજલપુર mam-vejal-ahd@gujarat.gov.in 7574953102
શ્રી વી બી દરજી મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-વિરમગામ mam-viramgam@gujarat.gov.in 7567000676
શ્રી એચ.એમ. ડામોર મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ધોળકા mam-dholka@gujarat.gov.in 7567000619
શ્રી એસ. જે. રબારી મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ઘાટલોડિયા mam-ghatlodiya@gujarat.gov.in-ahd 7574953004
सुश्री એ.બી. લાછુન મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-સાબરમતી mam-sabarmati@gujarat.gov.in 7201996144
શ્રી વી. એસ. ખાન્ટ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-રામપુરા mam-detroj@gujarat.gov.in 7567000338
શ્રી વી. કે. પિપલિયા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-મણિનગર mam-mani-ahd@gujarat.gov.in 9904853252