બંધ

મામલતદાર ઓફીસ

પ્રાચીન સમયથી મામલતદારની કચેરીને મહત્વનો દરજ્જો મળેલ છે. મામલતદાર શબ્દ મુળ અરેબિક શબ્દ “MUAMLA” (મામલા) પરથી ઉતરી આવેલ છે. “મામલો” એટલે ગુચવણભરી બાબત કે કિસ્સો અને આવી બાબત કે પ્રશ્નોનો ઊકેલ લાવનાર અધિકારી એટલે મામલતદાર. મામલતદાર સરેરાશ ૫૦ કે તેથી વધુ ગામોના સમુહના બનેલા તાલુકાના મહેસુલી વડા છે. રાજ્ય સરકારે જમીન મહેસૂલ કોડની કલમ -12 હેઠળ મામલતદારની નિમણૂંક કરી છે. મામલતદાર ભારતીય ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ 1973 ની કલમ -20 હેઠળ પણ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ છે. મામલતદાર રાજ્ય સરકારનું રાજદૂત અધિકારી છે. કલેક્ટર જિલ્લાના વડા હોવાથી મામલતદાર તાલુકાના વડાની ભૂમિકા ભજવે છે. તે પ્રાંત અધિકારી અને કલેક્ટર માટે જવાબદાર છે અને લોકો પ્રત્યે સીધો સંપર્ક કરીને લોકોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરે છે. આ રીતે મામલતદાર પાસે તાલુકા સ્તરે રમવા માટે વિવિધલક્ષી ભૂમિકા છે.

મામલતદાર ઑફિસ
અધિકારીનું નામ હોદ્દો અધિકારીનું સરનામું ઇ-મેઇલ આઈડી ફોન નંબર
શ્રી અ. પી.વ્યાસ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-દસ્ક્રોઇ mam-daskoi@gujarat.gov.in 7567000399
શ્રી જે. એસ. દેસાઇ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-અસારવા mam-asarwa-ahd@gujarat.gov.in 7574953037
શ્રી ધ. એ. રવિયા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-વટવા mam-narol-ahd@gujarat.gov.in 7574953053
શ્રી એ. એન. ચૌહાણ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-માંડલ mam-mandal@gujarat.gov.in 9909748433
શ્રી એચ.અ. પટેલ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-સાણંદ mam-sanand@gujarat.gov.in 9428222843
શ્રી સી.એલ. સુતરીયા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-બાવલા mam-bavla@gujarat.gov.in 7567000627
શ્રી પી.એમ. ભટ્ટ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ધંધુકા mam-dhandhuka@gujarat.gov.in 9428408430
શ્રી કે. બી. ચંદલીયા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ધોલેરા mam-dholera@gujarat.gov.in 7574953156
શ્રી એચ. એસ. જાડેજા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-વેજલપુર mam-vejal-ahd@gujarat.gov.in 7574953102
શ્રી ર. બી. મોરી મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-વિરમગામ mam-viramgam@gujarat.gov.in 9428408430
શ્રી હિ.બી. ભગોરા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ધોળકા mam-dholka@gujarat.gov.in 7567000619
શ્રી રો. એસ. પટેલ મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-ઘાટલોડિયા mam-ghatlodiya@gujarat.gov.in-ahd 7574953004
સુશ્રી વ એ.પરમાર મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-સાબરમતી mam-sabarmati@gujarat.gov.in 8160230114
શ્રી ડી. જે. ચાવડા મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-દેત્રોજ-રામપુરા mam-detroj@gujarat.gov.in 7567000338
શ્રી સી.આર. નિમાવત મામલતદાર મામલતદાર ઓફિસ-મણિનગર mam-mani-ahd@gujarat.gov.in 7574953076