બંધ

વસ્તીવિષયક

અમદાવાદ જીલ્લા વસ્તી વિષયક વિગતો
વિસ્તાર મહેસૂલ વિભાગ તાલુકા / વિભાગો ગામડાઓ ગ્રામ પંચાયત નગરપાલિકાઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
8,087 Sq Km 7 15 556 474 7 1

 

અમદાવાદ જીલ્લાની વસ્તી ગણતરી 2011

વિસ્તાર કુલ NO_House ધરાવે છે કુલ સ્ત્રીઓ કુલ પુરુષો કુલ વસ્તી
અમદાવાદ તાલુકા 340885 810080 874604 1684684
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 1181269 2642606 2942922 5585528
કુલ 1522154 3452686 3817526 7270212