બંધ

પ્રાંત ઑફિસ

જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ ની કલમ ૮ અને ૯ અન્વયે પ્રાંત અધિકારી જમીન મહેસૂલ વહીવટને લગતી કામગીરી અંગે સત્તાઓ ભોગવે છે તેમજ પ્રાંત અધિકારી હોદૃાની રૂએ “સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ” ની સત્તા ધારણ કરે છે. પ્રાંત અધિકારી તેમના નિયંત્રણ હેઠળની તાબાની કચેરીઓના તાલુકા સંકલન અધિકારી તરીકે, તેમજ રાજય સરકારની અન્ય કચેરીઓના કામકાજ અને વ્યવસ્થા ઉપર અંકુશ ધરાવે છે. વધુમાં સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓના કામકાજ ઉપર દેખરેખ તથા પંચાયતોને તબદીલ કરાયેલ મહેસૂલી કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખે છે. લોકસભાના મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી, વિધાનસભાના ચુંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. પ્રાંત અધિકારી મતદાર નોંધણી અધિકારી તરીકે તેમજ સ્થાનિક સ્વરાજયની ચુંટણીમાં ચુંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે.

પ્રાંત ઑફિસ
નામ હોદ્દો ફોન
શ્રી જે બી દેસાઈ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) અમદાવાદ (પશ્ચિમ) 07927551201
શ્રી વી એમ ઠક્કર સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) અમદાવાદ (પૂર્વ) 07925500002
શ્રી એસ જે ચાવડા સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), દસક્રોઇ 07922970058
સુશ્રી ટી એચ ઝાલોડીયા સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), સાણંદ 02717223351
શ્રી વાય પી ઠક્કર સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), ધંધુકા 2713222259
સુશ્રી રૂચી બિંદલ, IAS સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), ધોળકા 2714222404
શ્રી દિપક કેડીયા, IAS સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), વિરમગામ 2715295042