બંધ

પ્રાંત ઑફિસ

જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ ની કલમ ૮ અને ૯ અન્વયે પ્રાંત અધિકારી જમીન મહેસૂલ વહીવટને લગતી કામગીરી અંગે સત્તાઓ ભોગવે છે તેમજ પ્રાંત અધિકારી હોદૃાની રૂએ “સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ” ની સત્તા ધારણ કરે છે. પ્રાંત અધિકારી તેમના નિયંત્રણ હેઠળની તાબાની કચેરીઓના તાલુકા સંકલન અધિકારી તરીકે, તેમજ રાજય સરકારની અન્ય કચેરીઓના કામકાજ અને વ્યવસ્થા ઉપર અંકુશ ધરાવે છે. વધુમાં સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓના કામકાજ ઉપર દેખરેખ તથા પંચાયતોને તબદીલ કરાયેલ મહેસૂલી કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખે છે. લોકસભાના મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી, વિધાનસભાના ચુંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. પ્રાંત અધિકારી મતદાર નોંધણી અધિકારી તરીકે તેમજ સ્થાનિક સ્વરાજયની ચુંટણીમાં ચુંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે.

પ્રાંત ઑફિસ
નામ હોદ્દો ફોન
શ્રી જે બી દેસાઈ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) અમદાવાદ (પશ્ચિમ) 07927551201
શ્રીમતી  એ આર ઝા સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) અમદાવાદ (પશ્ચિમ) 07925500002
શ્રીમતી  કે બી પટેલ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), ડસ્ક્રોઇ 07922970058
શ્રી  જે.જે. પટેલ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), સાણંદ 02717223351
શ્રીમતી ડી. આઇ. ભાગલાણી સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), ધંધુકા 2713222259
શ્રી આર એમ જલંદારા સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), ધોળકા 2714222404
Ms. એસ એ ગૌતમ (આઈ.એ.એસ.) સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ), વિરમગામ 2715295042