બંધ

હેલ્પલાઇન

હેલ્પલાઇન
અનુ. ક્ર. કટોકટી હેલ્પલાઇન હેલ્પલાઇન નંબર
1 નાગરિકની કૉલ સેન્ટર હેલ્પલાઇન 155303
2 બાળક હેલ્પલાઇન 1098
3 સ્ત્રી હેલ્પલાઇન 181
4 ક્રાઈમ સ્ટોપર હેલ્પલાઇન 1090
5 બચાવ અને રાહત હેલ્પલાઇન 1070
6 એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઇન 108, 102
7 જીલ્લા હેલ્પલાઇન +91 79 1077
8 જિલ્લા ઇઓસી હેલ્પલાઇન નંબર +91 79 27560511