બંધ

નવરાત્રી ડાન્સ ફેસ્ટિવલ

નવરાત્રી ડાન્સ તહેવાર

નવરાત્રી તહેવાર

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ, હેલ્મેટ સર્કલ નજીક, અમદાવાદ.

સ્થળની વિગતો નીચે મુજબ છે:

  • તારીખ: 10/10/2018 - 18/10/2018
  • સ્થળ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ, હેલ્મેટ સર્કલ નજીક, અમદાવાદ.