બંધ

રેશનકાર્ડ : બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (અન્યુ તાલુકા / જીલ્લા માં સ્થગળાંતરના કિસ્સારમાં) અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૬-બ)

રેશનકાર્ડ : બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (અન્યુ તાલુકા / જીલ્લા માં સ્થગળાંતરના કિસ્સારમાં) અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૬-બ)
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશનકાર્ડ : બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (અન્યુ તાલુકા / જીલ્લા માં સ્થગળાંતરના કિસ્સારમાં) અરજી ફોર્મ (ફોર્મ નં ૬-બ) 01/07/2018 જુઓ (448 KB)