બંધ

ભૂતકાળની ઘટનાઓ

સેવા સેતુ ચોથો તબક્કો, અમદાવાદ

સેવા સેતુ તબક્કો ચાર

શરૂઆત : 24/08/2018 | અંત: 31/01/2019

સ્થળ : મામલતદાર કચેરીઓ અને ગામડાઓ

જુઓ (105 KB)
નો ઇમેઝ

નવરાત્રી ડાન્સ ફેસ્ટિવલ

શરૂઆત : 10/10/2018 | અંત: 18/10/2018

સ્થળ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ, હેલ્મેટ સર્કલ નજીક, અમદાવાદ.