બંધ

પાક સંરક્ષણ માટે હથિયારોના લાયસન્સનું નવીકરણ

પાક સંરક્ષણ માટે હથિયારોના લાયસન્સનું નવીકરણ

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

મામલતદાર ઑફિસ

કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અમદાવાદ ઑફિસ, આર.ટી.ઓ. નજીક, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત.
સ્થળ : મામલતદાર ઑફિસ, જન સેવા કેન્દ્ર | શહેર : અમદાવાદ | પીન કોડ : 380027
ફોન : 07927551681 | મોબાઇલ : 18002335500