બંધ

યુપીએસસી દ્વારા કરવામાં આવતી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાની મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારો અને અંતિમ વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો માટે

યુપીએસસી દ્વારા કરવામાં આવતી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાની મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારો અને અંતિમ વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો માટે

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

મામલતદાર ઑફિસ

કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અમદાવાદ ઑફિસ, આર.ટી.ઓ. નજીક, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત.
સ્થળ : મામલતદાર ઑફિસ, જન સેવા કેન્દ્ર | શહેર : અમદાવાદ | પીન કોડ : 380027
ફોન : 07927551681 | મોબાઇલ : 18002335500