બંધ

યુપીએસસી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષાની પ્રાથમિક પરીક્ષા તૈયાર કરવા માટે સ્પીપા અને આરટીસીમાં ઉમેદવારો માટે પ્રવેશ (માસિક સ્ટેપન્ડ)

યુપીએસસી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષાની પ્રાથમિક પરીક્ષા તૈયાર કરવા માટે સ્પીપા અને આરટીસીમાં ઉમેદવારો માટે પ્રવેશ (માસિક સ્ટેપન્ડ)

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

મામલતદાર ઑફિસ

કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અમદાવાદ ઑફિસ, આર.ટી.ઓ. નજીક, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત.
સ્થળ : મામલતદાર ઑફિસ, જન સેવા કેન્દ્ર | શહેર : અમદાવાદ | પીન કોડ : 380027
ફોન : 07927551681 | મોબાઇલ : 18002335500