બંધ

સેવા સેતુ ચોથો તબક્કો

સેવા સેતુ તબક્કો ચાર કાર્યક્રમ, સેવા સેતુ કાર્યક્રમ અમદાવાદ જીલ્લાના તમામ 9 તાલુકા, 7 નગર પાલિકા અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 48 વોર્ડમાં યોજવામાં આવશે.